คำสั่งเเต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกเเละพนักงาน ประจำปี 2562