พนักงานเจ้าหน้าที่

นางรัชนี วรรณโนมัย
ผู้จัดการ

นางสาวณัฐธยาน์ ราชสีห์วรรณ
พนักงานคลังและสั่งซื้อ

นางสาวพัชรี คาอำกวย
พนักงานคลังและสั่งซื้อ

นางสาวปิยะดา ทองรี
พนักงานขาย

นางสาววันวิสา โสภา
พนักงานขาย

นายพีระพล สุมังคะ
พนักงานขาย

นายดิศรา สุวรรณไตรย์
พนักงานขาย

นางสาวทักสิรา บุรีแสง
พนักงานบัญชี