สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักศีกษาในพิธีไหว้ครู ปีารศึกษา 2561

 

 

 

เมื่อวันที่  6 กันยายน  พ.ศ. 2561  สหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จำกัด  ได้มอบทุนการศึกษาในพิธีไหว้ครู  ปีการศึกษา  2561   จำนวน  6 ทุน  ทุนละ 5,000  บาท  รวมเป็นเงิน  30,000  บาท  เพื่อมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดี  มีความประพฤติเรียบร้อย  ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  และช่วยหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ปีการศึกษา  2561